Kunst- Hop 2 i Sorø Kommune

I Sorø Kommune er Kunst-Hop 2 en del af ”KulturKaptajner for førskolebørn”. Her inviteres alle førskolebørn (5-6 år) fra kommunens 14 daginstitutioner med på en børnekulturel dannelsesrejse sammen med en kulturinstitution, en kunstner/kunstnergruppe og en pædagog fra deres egen institution.

Indhold

På deres rejse besøger børnene en lokal kulturinstitution, hvor der venter dem en spændende oplevelse, som kan være en koncert, et maleri, en skulptur, en spændende bog og fortælling, en genstand eller bygning fra gamle dage. Sammen med professionelle kunstnere og de pædagoger de kender fra hverdagen, omsætter børnene efterfølgende deres oplevelser til egne kunstneriske udtryk. Gennem leg, fantasi, kreativitet og kunstnerisk håndværk eksperimenterer de med musik, teater, billedkunst eller historiefortælling – og skaber noget nyt.

Hvert forløb indeholder 1-2 besøg på/af en kulturinstitution og 16 timer sammen med en professionel kunstner.
I KulturKaptajner bliver kulturinstitutioner og kunstnere koblet sammen på tværs af kunstarterne, så børnene oplever, at en oplevelse kan udtrykkes på mange forskellige måder.

KulturKaptajner består af fire forskellige forløb, hvor hvert barn oplever ét af forløbene:

Partnerskabsgruppe 1: Spor efter konger og trolde
Partnerskabsgruppe 1 består af Sorø Museum – en del af Museum Vestsjælland og Skoletjenesten, billedkunstner og børnebogsforfatter Ida Exner og pædagoger fra 3-4 daginstitutioner.

Temaet for forløbet er Spor efter konger og trolde. På deres rejse besøger børnene Sorø Museum og finder som ægte arkæologer spor efter Chr. IV og af trolde i skoven. Hjemme i egen institution lærer børnene sammen med kunstner Ida Exner og pædagoger mere om konger og trolde og arbejder med egne kunstneriske udtryk, når de danser, synger, fortæller, maler, tegner og skaber egne værker af Chr. den IVs funklende kongekrone og troldeskulpturer i skoven.

Partnerskabsgruppe 2: Frøer
Partnerskabsgruppe 2 består af Sorø Bibliotek og musikere fra kunstnerteamet FIGURA Ensemble samt pædagoger fra 3-4 daginstitutioner.

Temaet for forløbet er FrøerPå deres rejse besøger børnene Sorø Bibliotek, hvor de hører om Jacob Martin Strids bog ”Lille Frø”, leger rigtige frøer og prøver at være slemme som Lille Frø og tegne i og vaske bøger. Hjemme i egen institutionen får børnene besøg af musikere fra FIGURA Ensemble, hvor de laver deres egen musik til historien om Lille Frø. Undervejs hører, finder og synger børnene om frøer og maler, klipper og tegner egne frøer af pap, sten og toiletruller.

Partnerskabsgruppe 3: En verden af fortællinger
Partnerskabsgruppe 3 består af Sorø Musiske Skole, dansekunstner Christina Ørbæk Mølgaard samt pædagoger fra 3-4 daginstitutioner.

Temaet for forløbet er En verden af fortællinger. På deres rejse oplever børnene en koncert med Sorø Musiske Skole. Hjemme i egen institution får de besøg af Christina Mølgaard, hvor de leger og arbejder med kropslig bevægelse, følelser og udtryk i samspil med musikken. Undervejs lærer børnene om forskellige instrumenter og skaber fortællinger, som kan udtrykkes på forskellige måder. Vores verden rummer nemlig et væld af fortællinger, som findes i alting: en gammel hat, en nøgle, et eventyr, en historie om gamle dage, et fænomen, et musikstykke, en dans, et billede, en figur osv.

Partnerskabsgruppe 4: Lys og mørke
Partnerskabsgruppe 4 består af Sorø Kunstmuseum, Det Lille Verdens Teater samt pædagoger fra 3-4 daginstitutioner.

Temaet for forløbet er Lys og mørke. På deres rejse besøger børnene Sorø Kunstmuseum hvor de bl.a. er blevet introduceret for forskellige kunstværker efterfulgt af billedsamtaler, meddigtning og egen kreativ billedskaben. Sammen med scenekunstnerne fra Det Lille Verdens arbejder børnene med skyggebilleder, kropslige statuer og skaber egne fortællinger med afsæt i temaet lys og mørke. Børnene lærer at sætte ord, billeder og krop på lyse og mørke følelser igennem ekspressive tegninger, teaterøvelser og samtaler.

Læs mere om forløbene og partnerskabssamarbejdet i KulturKaptajners Inspirationskatalog, som du kan finde her:
Kulturkaptajner går i land (soroe.dk)

Læringsmål

Som en del af Kunst-Hop 2 er forløbet ”KulturKaptajner for førskolebørn” udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.

De forskellige temaer (1. Spor efter konger og trolde – 2. Frøer – 3. En verden af fortællinger – 4. Lys og mørke), der arbejdes med i de fire forskellige partnerskabsgruppers kulturforløb, rækker således ind i flere læreplanstemaer på én gang afhængig af tematik.

Fælles for alle kulturforløb er fokus på lærerplanstemaet:

Kultur, æstetik og fællesskab

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

NaKulturKaptajner arbejder i alle indsatser ud fra følgende formål:

  • Alle 0-6-årige børn i Sorø Kommune møder, oplever og deltager i kunst- og kulturaktiviteter i deres hverdag
  • Børnene inviteres med på en kulturel dannelsesrejse, hvor kunstneren som rejsefører skaber rum for, at børnene arbejder med at give deres oplevelser, følelser og fantasi et kunstnerisk udtryk
  • Kompetenceløft af pædagogisk personale. Pædagogisk personale deltager aktivt i udviklingen af kulturforløb i et ligeværdigt samarbejde med kunstnere og kulturinstitutioner i Sorø. Der lægges vægt på og sættes tid af til både teoretisk og praktisk kompetenceudvikling af pædagogisk personale
  • Bæredygtighed. Fastholdelse af kulturaktiviteter i daginstitutioner og skoler – også når KulturKaptajner-forløb er afsluttet
  • Børnenes familier inddrages

Forberedende pædagogworkshop

KulturKaptajner bygger på et ligeværdigt samarbejde mellem kunstnere, kulturinstitutioner og pædagoger, som i fællesskab udvikler og gennemfører et kulturforløb for børnene. De er en del af en partnerskabsgruppe, der sammen aftaler, hvordan de enkelte forløb skal tilrettelægges. Som styringsredskab i design af de æstetiske læreprocesser anvendes Sommerfuglemodellen (Austring, 2018) i de forberedende workshops for alle fire kulturforløb.

Modellen lægger op til, at der arbejdes sammenhængende og kronologisk med tre elementer: Børnene skal inspireres til og forberedes aktivt på kunst- og kulturmødet (venstre vinge). Derefter skal de opleve kunst og kultur (kroppen). Og siden skal børnenes oplevelse, tanker og følelser fastholdes, uddybes og bearbejdes; kognitivt, følelsesmæssigt, socialt, sprogligt og kropsligt (højre vinge).
Sommerfuglemodellen understreger også pointen i at inddrage både pædagoger, kulturinstitutioner og kunstnere i arbejdet med æstetiske læreprocesser i dagtilbud, netop fordi de kan tilføre læreprocessen noget forskelligt.

Sommerfuglemodellen

Tidsplan 22-23

Der afvikles forløb for alle førskolebørn i daginstitutioner i perioden januar til marts i både 2022 og 2023.

Evaluering

Der bliver til alle kulturforløb i Kumult! lavet en survey, hvor pædagogisk personale, lærere og elever på mellemtrinnet og udskolingen evaluerer deres oplevelse af kulturforløbene med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene er med til at styrke børnenes kreativitet, og om de giver inspiration og metoder til selv at arbejde med kreative læringsprocesser i egen praksis.

Klik her for at komme til evalueringen

Scroll to Top