Kunst- og kulturforløb for 5-6 årige med Kulturkaptajner i Sorø 23/24

I Sorø Kommune er Kunst-Hop 3 en del af ”KulturKaptajner (5-6 år)”. KulturKaptajner er Sorø Kommunes lokale børnekulturindsats. Alle 5-6-årige børn fra kommunens daginstitutioner inviteres med på en børnekulturel dannelsesrejse sammen med en kulturinstitution, en kunstner/kunstnergruppe og pædagoger fra egen institution.

Læringsmål

”KulturKaptajner (5-6 år)” er udviklet, så det understøtter pædagogiske mål inden for et eller flere læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.

De forskellige temaer, der arbejdes med i de fire forskellige partnerskabsgruppers kulturforløb, rækker således ind i flere læreplanstemaer på én gang afhængig af tematik.

Fælles for alle kulturforløb er fokus på lærerplanstemaet:

Kultur, æstetik og fællesskab
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
• Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

KulturKaptajner arbejder i alle indsatser ud fra følgende formål:
• Alle 0–6-årige børn i Sorø Kommune inviteres på en kulturel dannelsesrejse med professionelle kunstnere og lokale kulturinstitutioner under overskriften æstetiske læreprocesser (fra indtryk til udtryk)
• Der afsættes midler til et fagligt og teoretisk kompetenceløft for alle pædagoger/lærere, kulturinstitutioner og kunstnere
• Stærke partnerskaber mellem Sorø Kommunes kulturinstitutioner, daginstitutioner/skoler og kunstnere. Projektindhold og forløb udarbejdes i et ligeværdigt samarbejde mellem alle fagligheder
• Der lægges vægt på en høj grad af forældreinddragelse og information

Indhold

På deres rejse besøger børnene en lokal kulturinstitution, hvor der venter dem en spændende oplevelse, som kan være en koncert, et maleri, en skulptur, en spændende bog og fortælling, en genstand eller bygning fra gamle dage. Sammen med professionelle kunstnere og de pædagoger de kender fra hverdagen, omsætter børnene efterfølgende deres oplevelser til egne kunstneriske udtryk. Gennem leg, fantasi, kreativitet og kunstnerisk håndværk eksperimenterer de med musik, teater, billedkunst eller historiefortælling – og skaber noget nyt.

Hvert forløb indeholder 2 besøg på/af en kulturinstitution og 16 timer sammen med en professionel kunstner. Kulturinstitutioner og kunstnere er koblet sammen på tværs af kunstarterne, så børnene oplever, at en oplevelse kan udtrykkes på mange forskellige måder.

KulturKaptajner (5-6 år) består af fire forskellige forløb, hvor hvert barn oplever ét af forløbene:

Partnerskabsgruppe 1: Spor efter konger og trolde
Partnerskabsgruppen består af Sorø Museum – en del af Museum Vestsjælland og Skoletjenesten, billedkunstner og børnebogsforfatter Ida Exner samt børn og pædagoger fra 3-4 daginstitutioner.

Temaet for forløbet er Spor efter konger og trolde. På deres rejse besøger børnene Sorø Museum og finder som ægte arkæologer spor efter Chr. IV og af trolde i skoven. Hjemme i egen institution lærer børnene sammen med kunstner Ida Exner og pædagoger mere om konger og trolde og arbejder med egne kunstneriske udtryk, når de danser, synger, fortæller, maler, tegner og skaber egne værker af Chr. den IVs funklende kongekrone og troldeskulpturer i skoven.
Partnerskabsgruppe 2: Frøer
Partnerskabsgruppen består af Sorø Bibliotek og musikere fra kunstnerteamet FIGURA Ensemble samt børn og pædagoger fra 3-4 daginstitutioner.

Temaet for forløbet er Frøer. På deres rejse besøger børnene Sorø Bibliotek, hvor de hører om Jacob Martin Strids bog ”Lille Frø”, leger rigtige frøer og prøver at være slemme som Lille Frø og tegne i og vaske bøger. Hjemme i egen institutionen får børnene besøg af musikere fra FIGURA Ensemble, hvor de laver deres egen musik til historien om Lille Frø. Undervejs hører, finder og synger børnene om frøer og maler, klipper og tegner egne frøer af pap, sten og toiletruller.
Partnerskabsgruppe 3: En verden af fortællinger
Partnerskabsgruppen består af Sorø Musiske Skole, dansekunstner Christina Ørbæk Mølgaard samt børn og pædagoger fra 3-4 daginstitutioner.

Temaet for forløbet er En verden af fortællinger. På deres rejse oplever børnene en koncert med Sorø Musiske Skole. Hjemme i egen institution får de besøg af Christina Mølgaard, hvor de leger og arbejder med kropslig bevægelse, følelser og udtryk i samspil med musikken. Undervejs lærer børnene om forskellige instrumenter og skaber fortællinger, som kan udtrykkes på forskellige måder. Vores verden rummer nemlig et væld af fortællinger, som findes i alting: en gammel hat, en nøgle, et eventyr, en historie om gamle dage, et fænomen, et musikstykke, en dans, et billede, en figur osv.

Partnerskabsgruppe 4: Lys og mørke
Partnerskabsgruppen består af Sorø Kunstmuseum, Det Lille Verdens Teater samt børn og pædagoger fra 3-4 daginstitutioner.

Temaet for forløbet er Lys og mørke. På deres rejse besøger børnene Sorø Kunstmuseum hvor de bl.a. er blevet introduceret for forskellige kunstværker efterfulgt af billedsamtaler, meddigtning og egen kreativ billedskaben. Sammen med scenekunstnerne fra Det Lille Verdens arbejder børnene med skyggebilleder, kropslige statuer og skaber egne fortællinger med afsæt i temaet lys og mørke. Børnene lærer at sætte ord, billeder og krop på lyse og mørke følelser igennem ekspressive tegninger, teaterøvelser og samtaler.

Kulturkaptajner

KulturKaptajner bygger på et ligeværdigt samarbejde mellem kunstnere, kulturinstitutioner og pædagoger, som i fællesskab udvikler og gennemfører et kulturforløb for børnene. Som styringsredskab i design af de æstetiske læreprocesser anvendes Sommerfuglemodellen (Austring, 2018) i de forberedende workshops for alle fire kulturforløb.

Modellen lægger op til, at der arbejdes sammenhængende og kronologisk med tre elementer: Børnene skal inspireres til og forberedes aktivt på kunst- og kulturmødet (venstre vinge). Derefter skal de opleve kunst og kultur (kroppen). Og siden skal børnenes oplevelse, tanker og følelser fastholdes, uddybes og bearbejdes; kognitivt, følelsesmæssigt, socialt, sprogligt og kropsligt (højre vinge). Sommerfuglemodellen understreger også pointen i at inddrage både pædagoger, kulturinstitutioner og kunstnere i arbejdet med æstetiske læreprocesser i dagtilbud, netop fordi de kan tilføre læreprocessen noget forskelligt.

Forberedende pædagogworkshop

For at styrke samarbejdet, så skal alle involverede pædagoger deltage i en workshop, hvor dele af forløbet gennemgås.

KulturKaptajner bygger på et ligeværdigt samarbejde mellem kunstnere, kulturinstitutioner og pædagoger, som i fællesskab udvikler og gennemfører et kulturforløb for børnene. Som styringsredskab i design af de æstetiske læreprocesser anvendes Sommerfuglemodellen (Austring, 2018) i de forberedende workshops for alle fire kulturforløb.

Modellen lægger op til, at der arbejdes sammenhængende og kronologisk med tre elementer: Børnene skal inspireres til og forberedes aktivt på kunst- og kulturmødet (venstre vinge). Derefter skal de opleve kunst og kultur (kroppen). Og siden skal børnenes oplevelse, tanker og følelser fastholdes, uddybes og bearbejdes; kognitivt, følelsesmæssigt, socialt, sprogligt og kropsligt (højre vinge). Sommerfuglemodellen understreger også pointen i at inddrage både pædagoger, kulturinstitutioner og kunstnere i arbejdet med æstetiske læreprocesser i dagtilbud, netop fordi de kan tilføre læreprocessen noget forskelligt.

Tidsplan skoleåret 23/24

KulturKaptajner (5-6 år) afvikles i perioden januar-marts 2024 som optakt og brobygning til børnenes overgang til 0. klasse.
Hermed følger tidsplan for de fire partnerskabsgrupper i Kunst Hop 3 i Sorø i 2024.

Partnerskabsgruppe 1: Spor efter konge og trolde

Partnerskabsgruppe 2: Frøer

Partnerskabsgruppe 3: En verden af fortællinger

Partnerskabsgruppe 4: Lys og mørke

Evaluering

Der bliver til alle kulturforløb lavet en survey, hvor både lærere og elever evaluerer deres oplevelse af kulturforløbet med kunstnere.

I evalueringen er der særligt fokus på at undersøge i hvilken grad kulturforløbene i Kumult! er med til at styrke elevernes kreativitet og om de giver inspiration og metoder til at arbejde med kreative læringsprocesser.

Klik HER for at komme til evalueringen

Scroll to Top